مهندسان عمران نظارت و اجر

این قسمت از مجموعه ساخت و ساز ایران صرفا برای معرفی خدمات مهندسی میباشد و ارائه ی کار در برخی استانها از طرف نظام مهندسی استان و نمایندگیهای شهرستان صورت میگیرد. لطفا قبل از استفاده از از خدمات این بخش از این موضوع مطلع شوید.

آقای مهندس محسن شهید زاده
آقای مهندس احمد ایرانمنش