معرفی سازه های خلاقانه (پل فلزی Hans-Wilsdorf)

پل فلزی  Hans-Wilsdorf ازحلقه های بیضوی درهم تنیده وعناصرخطی تشکیل شده است. یک حجم گویا وظریف که هم ارتباط میان دوسوی رودخانه را فراهم وهم فضایی تازه را برای کسانی که ازرودخانه Arve درشهرژنو می گذرند ایجاد می کند . این پل، سازه ای فلزی به شکل یک لوله بزرگ با 8.5 متر ارتفاع است.با عرشه ای به عرض 15.5 متر، این پل  دو خط ترافیک دارد ودرآن دو راه جداگانه برای پیاده و دوچرخه سوارنیز پیش بینی شده است.

 


درشب، پروژه به یک اثرهنری تبدیل می شود؛ نورقرمزکه داخل پل را روشن میکند، همراه با ته رنگ های آبی مایل به سفید اطرافش، یک دوگانگی رنگی ایجاد می کند که یادآورچشم اندازکوهستانی درسپیده دم یا تداعی کننده غروب است.

تاریخ ثبت: 2 سال پیش
499 بار این صفحه دیده شده است